Patronat Medialny

Jak otrzymać patronat

Aby otrzymać patronat medialny Rapublika należy przesłać szczegóły wydarzenia/projektu/albumu nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Rozpatrywanie wniosków o patrona

 • O przyznaniu patronatu medialnego Rapubliki oraz o jego zakresie decyduje redakcja. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat przesłana zostanie wnioskującemu drogą mailową na adres mailowy wskazany we wniosku.

Przyznanie patronatu medialnego Rapubliki jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, w tym:

 • wyłączności patronackiej – dotyczy Premier
 • zamieszczenia na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia/projektu/płyty logotypu Rapublika
 • przesyłania do akceptacji na adres patronat@apublika.pl wszelkich materiałów zawierających logotyp Rapublika w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
 • ekspozycji w trakcie wydarzenia / imprezy ustalonych w trybie roboczym materiałów reklamowych Rapublika (roll-up/banner/flaga/tablica/balon),
 • odebrania ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich do siedziby Rapublika najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętej patronatem imprezy/ wydarzenia,
 • przesłania po wydarzeniu/imprezie/akcji promocyjnej na adres patronat@rapublika.pl dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych,
 • odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.

Objęcie przez Rapublika patronatem medialnym imprezy/wydarzenia/projektu/albumu jest równoznaczne z:

 • z obsługą danego wydarzenia w zakresie ustalonym drogą mailową
 • zgodą na użycie logotypu Rapublika na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu / imprezie oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących imprezy wydarzenia,
 • zamieszczenia na stronie www.rapublika.pl oraz fp Rapublika informacji prasowych o wydarzeniu / imprezie na podstawie materiałów nadesłanych przez Wnioskującego, przy czym Rapublika zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Informacja zostanie zamieszczona w ciągu trzech dni roboczych od ich nadesłania, przy czym materiały muszą być zgodne ze specyfikacją.

Specyfikacja materiałów

Materiały do imprezy/wydarzenia/projektu/albumu objętego patronatem przez Rapublikę prosimy nadsyłać na adres: patronat@rapublika.pl najpóźniej do 7 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą/projektem/albumemE-mail prosimy zatytułować „Patronat: nazwa i data”. Informacja pojawi się na stronach Rapublika w ciągu trzechdni roboczych od ich otrzymania.

Specyfikacja plików tekstowych z informacją o imprezie/wydarzeniu/projekcie/albumie

Materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów: *.txt, *.rtf, *.doc , *.odt. tekst powinien być sformatowany z oznaczeniem nagłówka i leada. W pliku tekstowym powinien znajdować się tylko krótki opis imprezy/wydarzenia przeznaczony do publikacji na Rapublice, bez zdjęć.

Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o imprezie/wydarzeniu.

Materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.bmp, *.tiff, *.psd, *.gif. Rozmiar pliku graficznego nie może przekraczać 500 kB (0,5 MB). Wymiary zdjęcia, plakatu, logotypu, itp. nie mogą przekraczać 1024 x 800 lub 800 x 1024 (szerokość x wysokość) w jednym pliku. Plik graficzny powinien być typu (paleta kolorów) RBG – NIE CMYK.

Specyfikacja plików video dołączonych do informacji o imprezie/wydarzeniu.

Materiały video prosimy przesyłać w formacie MP4. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 480 x 320 pikseli.
Informacji mogą towarzyszyć maksymalnie 3 pliki graficzne i dwa filmy video zgodne z w/w specyfikacją.

Ważne. Rapublika zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

Wnioskujący o patronat upoważnia redakcji do podejmowania decyzji w kwestii sposobu publikowania udostępnionych materiałów oraz udziela redakcji licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do przesłanych materiałów (notki, zdjęcia, materiały graficzne) w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z objętego patronatu  z zastrzeżeniem, że materiały te mogą zostać wykorzystane wyłączenie w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia objętego patronatem.

Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację o przekazane materiały oraz zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Rapubliki przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Wnioskującego materiałów.
Rapublika zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Organizatora wydarzenia lub adresu jego serwisu www w swoich reklamach, ofertach, stronach i innych materiałach promocyjnych oraz w publikowanych listach referencyjnych.

Przesłane materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w w/w specyfikacji, zostaną odrzucone.